O nas

Firma Unisec sp. z o.o. powstała w 1994r. i do dzisiaj funkcjonuje w obecnej formie prawnej. Działania jej koncentrują się przede wszystkim na wsparciu i pomocy podmiotom z rynku usług finansowych. Skupiamy się głównie na odzyskiwaniu należności gotówkowych, jak również przedmiotów oddanych w leasing, bądź użytkowanych na podstawie umowy kredytowej. Współpraca z naszymi Partnerami obejmuje pełne spektrum czynności operacyjnych, poczynając od wywiadu gospodarczego, poprzez monitoring płatności, windykację telefoniczną i bezpośrednią, a  kończy się na prowadzeniu działań przed organami procesowymi.

 

Firma Unisec Sp. z o.o. wielokrotnie pozytywnie przechodziła najbardziej szczegółowe i rygorystyczne wymogi stawiane przez wewnętrzne odziały Instytucji Finansowych łącznie z weryfikacją procesów ocenianą przez Komisję Nadzoru Finansowego. W toku tak długiej działalności Firma Unisec wypracowała własne procedury postępowania opisane i przyjęte przez Zarząd Spółki. Procedury te ujęte i realizowane są na podstawie poniższych dokumentów:
– plan działania zapewniający ciągłe prowadzenie działalności w zakresie realizowanych umów. Opiera się on przede wszystkim na doświadczonym zespole pracowników. Znajomość właściwych instrumentów prawnych, a także praktyczna zdolność ich wykorzystania daje gwarancję profesjonalnej i skutecznej obsługi. Poczynając od wywiadu gospodarczego, prowadzonego przez licencjonowanych detektywów, a kończąc na transporcie wykonywanym na podstawie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy.
– polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, oparta została o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Spółka posiada środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych osobowych.
– opis rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniający bezpieczne i prawidłowe wykonanie powierzonych czynności, a w szczególności ochronę tajemnicy bankowej oraz ochronę danych osobowych. Powyższy dokument przede wszystkim opisuje funkcjonowanie autorskiego systemu Unisecsys 2.0, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem wszystkich procesów w pełnym zakresie działania spółki. Własny system teleinformatyczny wspomagający całość procesów windykacji, poczynając od elektrotechnicznej wymiany danych, monitoring działań, aż po zaawansowany system raportowania zapewnia ciągłe i nie zakłócone realizowanie zadań wynikających z podpisanych umów. Nawet w przypadku awarii Systemu możliwe jest zainstalowanie i skonfigurowanie go na nowym serwerze oraz odtworzenie danych z kopii zapasowej.
– procedura obiegu dokumentów zawiera opis wszelkich dokumentowanych czynności wykonywanych w związku z zawartą umową o współpracy w celu zapewnienia poufności i płynności przekazywanych dokumentów.
– zasady współpracy w zakresie prowadzenia czynności windykacyjnych są dokumentem wspólnie tworzonym przez spółkę Unisec z jej partnerem biznesowym.

 

Firma Unisec Sp. z o.o. posiada pełne ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej, jak również ubezpieczenie mienia w transporcie(CARGO).